บริษัท คุรุ มีเดีย จำกัด

                 บริษัท คุรุ มีเดีย จำกัด ดำเนินกิจการการผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ

Play Video

ประวัติ/ความเป็นมา

              จากปัญหาการขาดแคลนวัสดุตำราเรียนและสื่อการเรียนรู้ของวงการศึกษาในขณะนั้น อ.โสภณ เสือพันธ์ อาจารย์สังกัดกรมอาชีวศึกษา จึงได้จัดตั้งสำนักงานขึ้น และจดทะเบียนเป็น บริษัท คุรุ มีเดีย จำกัด ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อผลิตหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จนปัจจุบัน บริษัท คุรุ มีเดีย จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือกิจการอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหาร

บริษัท คุรุ มีเดีย จำกัด แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้ 
1. สำนักงานฝ่ายวิชาการ
2. สำนักงานฝ่ายการตลาด (บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด)
3. สำนักงานฝ่ายผลิตและจัดส่ง

สถานที่ตั้ง

สำนักงานฝ่ายวิชาการ

ตั้งอยู่ เลขที่ 87/129 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานฝ่ายการตลาด และสำนักงานฝ่ายผลิตและจัดส่ง

ตั้งอยู่ เลขที่ 69/104 หมู่ 1 ซอยพระแม่การุณย์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สินค้า/กลุ่มเป้าหมาย (ข้อมูลหนังสือที่ผลิต/กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน)

                           หนังสือของ บริษัท คุรุ มีเดีย จำกัด มีหลากหลายสำหรับทุกระดับการเรียนรู้ และครอบคลุม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งภาครัฐบาล และเอกชน โดยแบ่งเป็นระดับชั้นและหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

  1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 แบ่งออกเป็นวิชาต่างๆใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
  2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบ่งออกเป็นวิชาต่างๆใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
  3. สื่อการเรียนการสอนอื่นๆ (สื่อแผ่นใส, สื่อแขวน, สื่อแขวนกันน้ำ, สื่อนำเสนอ, Electronic Book, เกมไม้ และอื่นๆ)

การพัฒนาบุคลากร

                                บริษัท คุรุ มีเดีย จำกัด ไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว เพราะการพัฒนาที่เป็นระบบ ต้องเริ่มจากภายในองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น

  1. พัฒนาด้านความสามารถในการทำงาน: บริษัทจัดให้มีการอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยวิทยากรทั้งภายในและภาย นอกบริษัทฯ
  2. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ: บริษัทจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระ ฟังธรรม เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานและบุคลากรของบริษัท เป็นการขัดเกลาจิตใจให้แจ่มใส ไม่ขุ่นมัว เศร้าหมอง อันเป็นหนทางในการดำรงชีวิต
  3. พัฒนาในด้านร่างกาย: การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นการสันทนาการเพื่อคลายความเครียดหลังจาก การทำงานอย่างเมื่อยล้า ทำให้เกิดความสนุกสนานสามัคคีภายในบริษัท สร้างความกลมเกลียว กระชับความสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมหลักที่บริษัทจัดให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมเป็นประจำตลอดทั้งปี

การช่วยเหลือสังคมและพัฒนาองค์ความรู้

                                บริษัทฯ ได้แสดงความจำนงให้การสนับสนุนงานกิจกรรมการศึกษา และการจัดหาวิทยากรเพื่อเสริมความรู้ ให้กับบุคลากรของสถานศึกษา ตามที่ทางสถานศึกษาขอความอนุเคราะห์ เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประเทศมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น