1.นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท คุรุมีเดีย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ kurumedia.co.th ที่เป็นบริการของการสั่งซื้อหนังสือเรียนและการดาวโหลดสื่อการเรียนของบริษัท ฯ โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึงระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่านดังต่อไปนี้

2.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัท ฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจัดเก็บอันสืบเนื่องมาจาการที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ติดต่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการใช้งานท่านผ่านเว็บไซต์

3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น การลงทะเบียนเข้าใช้งานในเว็บไซต์ ทำการจัดส่งหนังสือจากการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ รวมไปถึง การติดต่อประสานงานต่าง ๆ ระหว่างผู้ใช้งานเว็บไซต์กับบริษัทเท่านั้น

4.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลจากบุคคลอื่น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามคำสั่งหมายศาล ตามคำสั่งผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ในกรณีที่ท่านต้องการขอข้อมูลส่วนบุคคบของท่านให้ดำเนินการร้องขอผ่านช่องทางอีเมล admin@kurumedia.co.th โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดของท่านให้ทราบตามระยะเวลาอันเป็นสมควร

5.การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเองผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ หรือติดต่อเราที่ admin@kurumedia.co.th